Miljö & Kvalitet

KVALITETSPOLICY

Stadens Golv AB strävar efter bästa kvalitet i alla delar av vår verksamhet. Vi arbetar för:

– Att vara lyhörda för våra kunders önskemål

– Att erbjuda rätt kvalitet efter önskemål om standard så att kostnaden blir optimal för kunden

– Att skapa ett nära samarbete med beställare och underentreprenörer för att trygga entreprenadens kvalitet

– Att följa med i utvecklingen av tekniker och material för att alltid upprätthålla yrkesskicklig personal

– Att hela tiden utveckla företagets kvalitetssystem och driva det som en integrerad del av verksamheten för att kunna uppfylla våra kunders förväntningar

aRBETSMILJÖPOLICY

Stadens Golv AB skall erbjuda en säker och sund arbetsmiljö som inte äventyrar medarbetarnas fysiska och psykiska hälsa genom att:

– Med god marginal uppfylla alla krav i arbetsmiljölagstiftningen

– Regelbundet sätta konkreta mål för förbättringar av arbetsmiljön och utarbeta och tillämpa ett arbetsmiljöprogram för att uppnå målen

– Ge medarbetarna tillräcklig information, utbildning, uppmuntra till egna initiativ och avsätta tillräckliga resurser för att arbetsmiljöarbetet skall bli effektivt.

– Vi har arbetsmiljö som en fast punkt på dagordningen vid regelbundna personalmöten

– Företagsledare/arbetsledare genomför årligen utvecklingssamtal med alla medarbetare

– Samtliga våra entreprenader föregås av ett arbetsplatsbesök som inkluderar en kartläggning av aspekter som kan påverka arbetsmiljön (fysiska hinder, framkomlighet etc)

– Efter varje genomförd entreprenad återförs erfarenheter av arbetsmiljömässig karaktär till företag

mILJÖPOLICY

På Stadens Golv AB har vi som ambition att bedriva vår verksamhet med minsta möjliga påverkan på miljön. Det innebär att vi ska:

– Följa miljölagstiftning, förordningar och föreskrifter som berör vår verksamhet

– Arbeta aktivt med att ständigt förbättra vårt miljöarbete

– Ha ett kretsloppstänkande och miljötänkande som genomsyrar den dagliga verksamheten

– Ställa krav på leverantörer och samarbetspartners

– Planera transporter och materialförbrukning för att minska spill och onödigt resursanvändande